obchodné podmienky


Princíp fungovania obchodu

Albumy sú dodávané od dodávateľov hudobných cd prevažne v USA, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii atď. Títo dodávatelia predávajú originálne
cd-čka v ich krajine v obyčajných kamenných obchodoch za dobré ceny neporovnateľné s cenami na našom trhu. Tieto cd takisto vyvážajú do celého sveta a ja sprostredkujem predaj hlavne na Slovensku a v Česku.


Objednávka
Objednávky v tomto internetovom obchode vykonávate kliknutím na tlačidlo "Poslať" v sekcii Objednávka. Po kliknutí bude Vaša objednávka odoslaná a po krátkom čase obdržíte mail s
informáciami o presnej cene albumu, platobnými údajmi, údajmi o albume a krajine, v akej bolo cd vyrobené a odkiaľ bude dovezené a čas doručenia(cena albumu zahŕňa poštovné). Po obdržaní  platby(alebo zálohy 75%) objednám podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia požadovaný titul.

Stornovanie objednávok - zákazníkom
Uskutočnenú objednávku titulov je možné kedykoľvek pred odoslaním platby stornovať emailom zaslaným na kontaktné adresy. V prípade že bola objednávka už zaplatená, nie je možné ju stornovať.

Stornovanie objednávok - predávajúcim
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak ho nemožno kontaktovať na zadaných údajoch, alebo ak tovar dodávatelia nemajú. V týchto prípadoch bude kupujúceho predávajúci kontaktovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

Dodacia doba a Doba Expedície
Doba dodania sa počíta odo dňa odoslania tovaru. Je rozličná podľa toho, od akého dodávateľa sa tovar prijíma a z akej krajiny. Pri odosielaní informácií o albume vždy napíšem dobu dodania. Takisto obdržíte mail v čase, keď bude Váš tovar odoslaný. V prípade prekročenia dodacej doby alebo jej zmeny, Vás budem kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup.

Ak zásielku uhrádzate prevodom na účet z inej banky (nie platobnou kartou), k dobe expedície je potrebné prirátať i dobu potrebnú na prijatie odoslanej platby. Až následne je tovar objednávaný u distribútora.

Spôsob balenia nosičov
Dodávané nosiče nemusia byť pri dodaní zabalené v celofánovej fólii. Zhruba 30% dodávaných CD nosičov je bez nej. Dodanie CD bez celofánového obalu nie je považované za dôvod k reklamácii. V prípade, že CD obal obal prišiel manuálne poškodený, kontaktujte nás emailom. Za poškodenie pri doručovaní NERUČÍME. Ručí za to Slovenska pošta, po prípade zahraničné doručovacie spoločnosti.

Spôsob platby
Nič navyše okrem uvedenej konečnej ceny s poštovným neplatíte. Všetky možné spôsoby platby sú: PayPal, Prevodom na bankový účet, Zálohou, Alertpay,  MoneyBrookers, E-gold. Dobierka nie je možná z dôvodu vysokej ceny dobierky vzhľadom na cenu nosiča. Všetky ceny sú uvedené aj s 19% DPH. Za vyžiadané opätovné doručenie neprevzatej zásielky si účtujeme k poštovnému i výšku starého poštovného (neprevzatej zásielky).

Popis - Platba prevodom na účet: Po zadaní objednávky obdržíte emailom informácie o spôsobe platby. Na príjem platby využívam účet v Slovenskej Sporiteľni, ktorý sú zárukou toho, že klientom  bánk zaevidujeme platbu v podstate okamžite a expedícia môže prebehnúť čo najskôr. Platbu je potrebné zrealizovať po obržaní e-mailu s informáciami o albume a platobnými údajmi, resp. najneskôr do 2 pracovných dní, v opačnom prípade je objednávka 5.pracovný deň stornovaná. Ak zásielku uhrádzate prevodom na účet z inej banky (nie platobnou kartou), k dobe expedície  je potrebné prirátať i dobu potrebnú na prijatie odoslanej platby. Až následne je tovar objednávaný u distribútora. Donáška je realizovaná letecky Par Avion a potom Slovenskou poštou. Obdržíte ju v dopoludňajších hodinách, alebo v prípade že Vás pošta nezastihla zanechá Vám Lístok s informáciou o uložení zásielky na pošte. Zásielky pošta skladuje 14 dní, potom ich následne posiela naspäť k distribútorovi. Informáciu o odoslaní zásielky na Vašu adresu obdržíte od nás mailom.

Neprevzatie zásielky, opakované neprevzatie zásielky
Za vyžiadané opätovné doručenie raz neprevzatej zásielky si účtujeme dvojnásobné poštovné. Predávajúci si vyhradzuje právo pri neodôvodnenom neprevzatí 2 zásielok zablokovať kupujúcemu možnosť nákupu a odpísať v jeho konte sankčný poplatok v cene poštovného z ceny ďalších objednávok. Tento poplatok bude účtovaný iba po odsúhlasení predávajúceho pri nasledovnej objednávke.

Vrátenie tovaru po zaplatení
Kupujúci má právo podľa aktualizovaného zákona o zásielkovom obchode pri nevybalených audiovizuálnych záznamoch ako sú CD odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní. V takomto prípade kontaktujem distribútora a dohodnem sa s ním na ďalšom postupe. Vrátenie je obtiažne, pretože poštovné tvorí značnú časť z ceny albumu.

Záručná doba + Vybavovanie reklamácií
Predávajúci sa zaväzuje uplatniť na všetok predávaný tovar 2 ročnú záruku.
Reklamácie vybavujeme na našich kontaktných adresách. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou - napr. poškriabaný nosič, slnkom poškodené CD, pri kontakte s vodou atď. Predávajúci konzultuje reklamáciu s distribútorom a zaväzuje sa informovať zákazníka o riešení reklamácie najneskôr do 20 dní. V prípade že ste napriek ochrannému obalu obdržali poškodený (zlomený,nalomený) obal, kontaktujte nás. Za poškodenie pri doručovaní NERUČÍME. Ručí za to Slovenska pošta, po prípade zahraničné doručovacie spoločnosti.

Bezpečnosť poskytnutých údajov
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak bez Vášho súhlasu komerčne využívané. S údajmi nakladáme v zmysle Zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov.

Ďalšie záväzky predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny tovar v správnom množstve a v dohodnutej cene platnej v momente odoslania elektronickej objednávky.

Záverečné ustanovenie a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar
Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.